Anvisningar

vision, riktlinjer och råd 

Allmänt

Vad är Naturstigen?

Den här hemsidan har utarbetats för att öka kunskapen om den finländska och nordiska naturen bland barn och unga. Naturstigen riktar sig i första hand till lärarna som ett hjälpmedel och komplement till de traditionella läromedlen i naturkunskap och biologi. Målet är att ge en mångsidig bild av biosfären. Naturstigen-projektet förverkligas som ett allmännyttigt, mångårigt projekt helt utan kostnad för skolorna, daghemmen och eftisarna. Innehållet baserar sig på läroplanen och kan användas för att levandegöra undervisningen. Materialet stöder en undersökande inlärning och berättar om allt det som finns i naturen runt omkring oss; vanliga djur och växter, som man kanske inte tänker på att finns till. Tanken är att materialet skall inspirera barn och ungdomar att upptäcka naturen på sina egna villkor, med alla sinnen öppna. Nytta, nöje, spänning och välmående på samma gång. Naturstigen kan också fungera som en introduktion till en utflykt, eller som en reflektion över det som man sett då man har varit i naturen. Den kan också användas som ett kulturellt inslag i undervisningen.


Riktlinjer och värden

Allt material som produceras för Naturstigen-projektet beaktar en hållbar utveckling, samarbete och öppenhet. Vi respekterar naturen och arbetar för att öka kunskapen om den.

Finansiärer

Naturstigen-projektet skulle inte vara möjligt utan alla bidragsgivare. Tack vare dem kan nytt material skapas och läggas ut på hemsidorna. Vi tackar dem för stödet och möjligheten. Nytt material tillförs då det blir färdigt.


Rättigheter och skyldigheter

detta måste du följa

Har jag rätt att använda materialet i undervisningen?
Det allra mesta av materialet på Naturstigen får användas gratis i undervisningen vid läroinrättningar, daghem, förskolor och eftisar i Finland, Sverige (för skolor i Sverige krävs giltig licens för en del filmer, se nedan*) på Åland samt övriga världen, förutsatt att reglerna på denna hemsida följs. En del läromaterial och film kan vara lösenordsskyddat (licensnyckel) och får endast användas av lärarna i den läroinrättning, till vilken lösenorden har skickats. Lösenorden (licensnycklarna) får inte ges åt en tredje part. Läraren, eller en annan person som handhar undervisningen, ansvarar för att lösenorden (licensnycklarna) inte missbrukas. Ur infotexten till de filmer som är försedda med lösenordsskydd, framgår vilka läroinrättningar som kan ansöka om/köpa licens.

*) Skolor i Sverige skall vända sig till den distributör, som anges under filmplayern, för att erhålla laglig visningsrätt. Detta krav finns även angivet som en text i början av filmen. Svenska versionen kan skilja sig från den finlandssvenska pga att namn på flora och fauna är olika i Sverige och Finland.

Förbud att kopiera och bädda in

Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på hemsidorna, inte heller att lägga ut materialet på internet såsom att bädda in på en annan hemsida, blogg o.dyl., inte heller att visa innehållet med avsikt att erhålla ekonomisk vinning. Videomaterialet får inte användas/klippas in i andra videoprogram. Alla rättigheter förbehålles upphovsmannen och utgivaren. I samband med varje film finns angivet vem som är upphovsman. Visnings- och användningstillstånd kan endast beviljas av upphovsrättsinnehavaren som kan nås via Naturstigen-teamet: passermedia (@) outlook.com.

Ansvar för visning av filmmaterialet

Du som i undervisningen använder, visar och/eller anpassar materialet på dessa hemsidor, ansvarar helt och hållet själv för hur det görs och framförs. Kom ihåg att det endast är tillåtet att använda materialet för att i pedagogiskt syfte belysa biologiska företeelser, livsmiljöer och arter i naturen. Det är inte tillåtet att använda materialet på ett sätt som kan upplevas skrämmande, stötande, kränkande eller motsvarande. Du som använder, visar och bearbetar materialet måste följa lagarna i ditt land. Du anses ha läst och accepterat dessa regler, då du använder och visar videomaterialet.

Innehållets laglighet

Allt material på Naturstigen är uttryckligen gjort för undervisning och innehållet behandlar endast  natur och miljö.

Finland:

Enligt Lagen om bildprogram i Finland 2011/710 § 9 behöver bildprogram inte klassificeras och märkas, om de uteslutande innehåller undervisnings- eller bildningsmaterial.

Sverige:

Film som visas som en del av skolundervisningen räknas inte som officiell visning och filmerna behöver därmed inte granskas och åldersmärkas. Detsamma gäller visning på bibliotek och utlåning av film.

Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt


Filmerna och serierna som producerats före 2012 har genomgått ett sk. anmälningsförfarande och tilldelats ett nummer av Statens filmgranskningsbyrå (SFB/VET) i enlighet med 4 § i lagen om granskning av bildprogram 775/2000 (befriade från granskning).


Tekniska råd

underlätta uppspelning


Videofilmerna på Naturstigen använder FlashPlayer. Playern måste alltså vara installerad på den dator, som du använder, för att materialet skall kunna visas. Videorna förmedlas som strömmande film genom sk. streaming. Du kan ladda ner FlashPlayern här www.adobe.com

Kvalitet
De flesta filmerna är gjorda i högupplösning sk. HD (high definition) och kan ses i detta format här på hemsidorna. Filmerna löper normalt i högupplösning om du har en tillräckligt snabb internetanslutning (2 Mbps eller mer). Om datorn du använder har en långsam anslutning, kan du pausa filmen först så att datorn samlar en del eller all information från servern. Det syns på tidsaxeln i playern. Du kan också välja en lägre upplösning i playern genom att klicka på bokstäverna HD.

Övriga råd

I videospelaren kan du välja att filmen visas i helskärm genom att trycka på symbolen med fyra pilar, nere till höger.

Störningar
Naturstigen-projektet och utgivaren ansvarar inte för eventuella störningar i videostreamingen eller andra funktioner på denna hemsida.

Inloggning
Det mesta av läromaterialet på Naturstigen kan ses utan lösenord eller licensnyckel. En del av materialet och filmerna kan dock vara låsta. För att kunna se dem, måste du ha lösenord eller licensnyckel. Licenser beviljas endera på ansökan eller beställning. Du får inte ge lösenorden/licensnycklarna vidare, de är endast avsedda för lärarna i den skola dit de skickats per post eller till en betrodd e-postadress (en företrädare för läroinrättningen). Kom ihåg att allt material är copyrightskyddat och att du som lärare ansvarar för att lösenordet/licensnyckeln inte missbrukas. Läs gällande licensavtal innan du gör en beställning/ansökan om licens.

Problem vid inloggning
Kolla att du har markören så långt till vänster det går, då du skriver in lösenordet/licensnyckeln.